Lav geometri i Geogebra

Skal du arbejde med geometri i udskolingen? Så se lige her! Jeg har lavet et forløb i 8.klasse hvor eleverne har arbejdet med geometrisk konstruktion i det gratis dynamiske geometriprogram, Geogebra. Som afslutning på forløbet løste eleverne en opgave i programmet og afleverede den som en film. Hele undervisningsforløbet kan læses nedenfor.

Se her et eksempel på en film: Geogebra Haven


Undervisningsforløbet

Undervisningsmål

Målet med undervisningsforløbet er at eleverne får tankegangs-, problembehandlings-, og kommunikations-kompetencer i spil.

 • Eleverne skal kunne udføre geometriske konstruktioner
 • Eleverne skal kende til trekanter, midtnormal, vinkelhalveringslinje, højde, median, vinkler, vinkelsum, indskrevne og omskrevne cirkel.
 • Eleverne skal anvende viden om ligedannethed, målestoksforhold og kongruens.
 • Eleverne skal anvende Geogebra i deres løsning af opgaver.

Fælles mål

Forløbet opfylder følgende trinmål for faget matematik efter 9. klasse:

Matematiske kompetencer
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers rækkevidde og begrænsning (tankegangskompetence)
 • opstille, afgrænse og løse både rent faglige og anvendelsesorienterede matematiske problemer og vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater (problembehandlingskompetence)
 • indgå i dialog samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt om matematikholdige anliggender på forskellige måder og med en vis faglig præcision, samt fortolke andres matematiske kommunikation (kommunikationskompetence)
 • kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og til præsentationer (hjælpemiddelkompetence).

Matematiske emner
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

 • kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber
 • fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger
 • benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed
 • kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
 • bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer

Matematiske arbejdsmåder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it
 • arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde

Undervisningsforløbet er planlagt med udgangspunkt i nogle specifikke matematiske kompetencer. Disse ligger til grund for valget af arbejdsmåder og indhold i forløbet. Det emne klassen skal arbejde med er Geometri. Eleverne skal bygge oven på den viden de allerede har om trekanter, og deres linjer.  De skal kende og kunne konstruere forskellige trekanter og deres linjer i GG. Klassen har tidligere arbejdet i GG.

Forløbet er planlagt og gennemført i en 8.klasse med 22 elever. Alle har deres egne bærbare computer og der er Smartboard i lokalet. Eleverne arbejder henholdsvis alene og i teams a´2. Rammen for arbejdet i teams er en CL-struktur. I denne struktur er det den ene elevs opgave at instruere den anden i, hvordan opgaven skal løses. Klassen er vant til at arbejde med Cl-strukturer i flere fag inklusiv matematik. Undervisningsforløbet strækker sig over ca.12 lektioner. Gennem forløbet foregår der en løbende evaluering, hvor jeg i samtaler med eleverne og ved at lytte til deres samtaler i forbindelse med løsning af opgaverne, kan få et indtryk af om eleverne får de tænkte kompetencer i spil. Eleverne løser i grupper a`2 en afsluttende konstruktionsopgave i GG. Opgaven afleveres som en film med forklarende kommentarer, filmet vha. Screen-o-matic.